English
 
brief decription of services with some chosen tips wide range of alternatives in Slovakia & Bratislava
 

Produkty


Neptun 400, rozvojová pomoc v Mapute (Mozambik, 2007)

Neptun 400, rozvojová pomoc v Mapute (Mozambik, 2007)

Neptun 400, rozvojová pomoc v Mapute (Mozambik, 2007)

Spoločnosť Krofta & Detone Development Support sa špecializuje na distribúciu takzvanej „techniky na prežitie“, ktorá v čo najkratšom čase zabezpečí osobám postihnutým prírodnými katastrofami pitnú vodu, teplo či svetlo. Krofta & Detone Development Support vyrába a distribuuje prototypy mobilných filtračných staníc, mobilných osvetľovacích vozíkov či špeciálnych elektrických generátorov.

Neptun 400


Neptun 400, testy v Šibeniku (Chorvátsko 2005)

Neptun 400, stretnutie s médiami v Šibeniku (Chorvátsko 2005)

Neptun 400, testy v Šibeniku (Chorvátsko 2005)

Táto mobilná filtračná stanica vyrába pitnú vodu z mora, rieky, potoka či dokonca aj zo stoky. Z vody odstráni aj bojové otravné látky, vždy bez chémie a na princípe reverznej osmózy, pričom odpad sa vracia späť do zdroja. Možnosť úpravy vody pre dlhodobé uskladnenie, vhodné pre krízové situácie, prevoz možný nepretržite. Jednoduchá obsluha a inštalácia, nízke prevádzkové náklady.

Okrem stanice Neptun 400 distribuujeme aj ďalšie typy mobilných filtračných staníc: Neptun 750, Neptun 1500 a Neptun 3000. Uvedené typové označenia vyjadrujú vždy objem vyrobenej pitnej vody v litroch za hodinu z morskej vody. Tento výkon sa zdvojnásobí ak vyrábame rovnakým zariadením pitnú vodu zo sladkej vody, kontaminovanej. V prípade stabilne znečistenej vody nekontaminovanej, napr. riečny tok, je výkon až päťnásobný.

Na úpravu je použitá technológia filtrácie, ultrafiltrácie a následného odsoľovania pomocou reverznej osmózy. Tento postup úpravy dokonale odstráni baktérie, riasy, vírusy a ich vývojové štádiá a časť koloidne rozpustených látok s podstatne vyššou účinnosťou, než klasický vodárenský proces. Navyše upravovanú vodu nezaťažuje ďalšími rozpustenými látkami. Kombinácia reverznej osmózy a ultrafiltrácie je z výhodou využívaná všade tam, kde je možné zmiešať oba prúdy upravenej vody, čím sa eliminuje nepriaznivé zastúpenie anorganických rozpustených látok. Týmto postupom sa s nižšími nákladmi získava väčšie množstvo pitnej vody. Pomer miešania sa stanoví na základe uskutočnených rozborov.

Vysoká účinnosť čistenia umožňuje nasadenie týchto filtračných staníc aj v krízových situáciách pri prírodných katastrofách a vojnových konfliktoch, keď môžu byť prírodné zásoby vody zámerne kontaminované toxickými látkami a otravnými látkami. Voda, ktorá prešla filtračným procesom, je dokonale hygienicky zabezpečená, pričom sú odstránené všetky baktérie, riasy a vírusy, vrátane zárodkov. Distribúcia vody potom môže prebiehať klasickým systémom alebo je možné zariadenie doplniť plničkou plastových fliaš s prípadným dávkovaním príchuti.

Sacia a výtlačná výška tejto stanice je 25 m, maximálna vodorovná vzdialenosť od zdroja vody je 50 m, doba rozvinutia a zvinutia sacích hadíc a inštalácia sacieho objektu je do jednej hodiny.
Filtračná stanica umožňuje prevádzku v nasledujúcich klimatických podmienkach: teplota: -25°C + 50 °C, dážď 3 mm / min.

Celková hmotnosť prívesu s technológiou je 2300 Kg.


Neptun 400, testy v Šibeniku (Chorvátsko 2005)

Neptun 400, testy v Šibeniku (Chorvátsko 2005)

Popis funkcie úpravne

Surová voda je čerpaná cez sací objekt čerpadlom do vstupnej nádrže úpravne. Sací objekt je nerezové ponorné čerpadlo usporiadané na plaváku s hrubým sitom. Hrubé sito zaisťuje sacie potrubie a celú úpravňu pred hrubými nečistotami ako je lístie, vetvičky, kamene a pod. Na plaváku je zároveň aj snímač hladiny, ktorý zabezpečuje vstupné čerpadlo proti chodu na sucho. Stav hladiny je indikovaný do riadiaceho systému. Zo vstupnej nádrže je surová voda čerpaná cez mechanický filter do procesnej nádrže ultrafiltračnej jednotky. Tento postup úpravy dokonale odstráni baktérie, riasy, vírusy a ich vývojové štádia a časť koloidne rozpustených látok s podstatne vyššou účinnosťou než klasický vodárenský proces. Navyše, upravovanú vodu nezaťažuje ďalšími rozpustenými látkami. Po priechode ultrafiltračnou jednotkou je teda výstupná voda už pitná - v prípade, že surová voda a jej obsah anorganických rozpustených látok zodpovedá požiadavkám kladeným na pitnú vodu, pretože proces ultrafiltrácie neodstraňuje iónovo rozpustené zlúčeniny. Ak je obsah anorganicky rozpustených látok vyšší alebo surová voda obsahuje iné rozpustné látky (organické látky, rozpustné anorganické soli a pod.), je voda ďalej odsolená na module reverznej osmózy. Stupeň odsolenia je závislý na vstupnom zasolení- u najvyšších hodnôt zasolenia (morská voda so salinitou cca 35 000 mg/l) sú potom hodnoty odsolenia v rozsahu 99,6% vstupnej salinity. Pre vody povrchové alebo brakické je potom požadovaná hodnota výstupnej salinity, a tým aj kvalita pitnej vody, získaná zmiešaním vstupnej vody na reverzne osmotickú jednotku a jej výstupu. Celá úpravňa tak dosahuje optimálny výkon v celom rozsahu vstupných salinít. V prípade organických látok a rozpustných anorganických solí sa odsoľuje kompletne celý objem vyrábanej vody. Na tento stav je dimenzovaný výkon celej úpravne a zároveň výkon zdrojového stroja. Po odsolení voda prechádza miešacím reaktorom, kde je možné dávkovať minerály, upraviť hodnotu pH a dávkovať dezinfekčný prostriedok. Následne je pitná voda v zásobníku s objemom 1000 l a odtiaľ je distribuovaná do spotrebného miesta alebo do väčšieho zásobníka. Celý vyššie opísaný proces je plne automatický, obsluha je upozorňovaná na chybné stavy alebo stav prevádzky na dotykovom displeji riadiacej jednotky. Úpravňa sníma aj hladinu nafty v zásobnej nádrži a upozorňuje obsluhu na kritický stav paliva. V prípade nedoplnenia paliva sama seba automaticky odstaví a zrealizuje potrebné čistiace a konzervačné procedúry.

Pitná voda z morskej vody:
Model Výkon l/hod.
Neptun 400 400
Neptun 1000 1000

Zdroj elektrickej energie: Elektrocentrála Honda (spotreba 3,5 litrov benzínu/hod.) pevné pripojenie k el. sieti (3 x 400 V).
Spotreba N-400: 12 kW
Hmotnosť: 2300 kg (s prívesom a elektrocentrálou)

Pitná voda zo sladkej kontaminovanej vody:
Model Výkon l/hod.
Neptun 400 800
Neptun 1000 2000

Rozmery:
Dĺžka 4170 mm
Šírka 1820 mm
Výška 2160 mm

webdesign and programming  by catmedia